Achtergronden

In enkele van de meest kwetsbare waterwingebieden van Overijssel werken boeren, loonwerkers en adviseurs samen met Vitens aan veranderingen in de bedrijfsvoering die leiden tot schoon drinkwater en een beter bedrijfsresultaat.

Wat zijn waterwingebieden?

Rond drinkwaterwinningen liggen drie beschermingsschillen. Het intrekgebied is de buitenste schil. Daar gelden beperkingen voor grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen. De middelste schil is het grondwaterbeschermingsgebied, waar naast ruimtelijke beperkingen, ook milieuregels gelden. Dit om verontreiniging van het grondwater te voorkomen. In de binnenste schil, het waterwingebied, staan andere functies ten dienste van de waterwinning.

Waarom dit project?

De provincie is verantwoordelijk voor het beschermen van het grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwaterwinning in Overijssel. Om de kwaliteit van het drinkwater veilig te stellen is het belangrijk om inzicht te hebben in mogelijke risico’s in de 23 gebieden waar het water wordt gewonnen.

Daarom heeft de provincie in 2010 gebiedsdossiers opgesteld. Daarin staat omschreven welke mogelijke bronnen van verontreiniging er zijn. Per drinkwaterwinning zijn nu met betrokken gemeenten, waterschappen, waterbedrijf, LTO, Rijkswaterstaat en Prorail maatregelen uitgewerkt om de risico’s te beperken en de kwaliteit van het grondwater veilig te stellen.

Het gaat dan onder meer om de aanpak van risicovolle verontreinigingen in intrekgebieden, aanpassing van gemeentelijke bestemmingsplannen en monitoring van de waterkwaliteit van grondwater en oppervlaktewater.

Verder is in samenwerking met LTO en drinwaterbedrij Vitens dit project ‘Boeren voor Drinkwater’ opgezet om de belasting van het grondwater met nitraat en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw te beperken. Daarbij is in eerste instantie gekozen voor de vijf meest kwetsbare intrekgebieden (Archemerberg, Wierden, Hoge Hexel, Espelose Broek en Herikerberg-Goor).

Klik hier voor een kaartje van de intrekgebieden.

Wat doen we in het project?

Binnen Boeren voor Drinkwater worden agrariërs ondersteund door bedrijfsadviseurs die hen adviseren in een cyclisch proces van verbetering van de bedrijfsvoering. Het project zelf is gebaseerd op twee pijlers, namelijk vermindering van de belasting van het grondwater tot het niveau waarbij voldaan wordt aan de milieukundige eisen en verbetering van het bedrijfsresultaat van de deelnemende agrariërs.

Verbindende schakel tussen deze pijlers en de rode draad in het verbeterproces is de kringloop van nutriënten (N en P) door de bedrijven: inzicht in deze kringloop helpt verliezen te voorkomen waardoor de uitspoeling vermindert en het bedrijfsresultaat verbetert door efficiënter gebruik van nutriënten.

In geval van bestrijdingsmiddelen speelt de kringloop minder een rol en wordt samen met de bedrijfsadviseur besproken welke effectieve maatregelen mogelijk en zinvol zijn. De analyses en maatregelen zijn vastgelegd in een bedrijfsactieplan.

Activiteiten

De begeleiding is zowel individueel als in groepsverband. Bij de individuele begeleiding staat het bedrijfsaktieplan centraal: in dit overzicht staat welke maatregelen al zijn toegepast, wat de ervaringen daarmee zijn en welke nieuwe maatregelen kunnen bijdragen aan een nog beter resultaat.
Klik hier voor een voorbeeld.

  • Twee keer per jaar individuele begeleiding door bedrijfsadviseur
  • Opstellen individueel bedrijfsaktieplan
  • Vijf keer per jaar groepsbijeenkomsten per gebied (in samenwerking met VKO)

Ieder jaar wordt een inhoudelijk programma opgesteld, waarmee ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen en verdere verfijning bemesting en voeding.