Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Hoe speel je als veehouder in op specifieke droge en natte omstandigheden? Veel bedrijven hebben binnen hun bedrijfsvoering te maken met zowel natte als droge percelen. Er zijn ondernemers die normaliter kampen met te veel water, maar de afgelopen jaren juist door de hete en droge zomers last hebben van droogte. Dat geldt ook voor… Lees meer »

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

In 2027 moeten alle Europese lidstaten hier aan voldoen Kaderrichtlijn Water. Op dit moment is dat in Nederland nog niet het geval. Dat betekent dat melkveehouderij de komende jaren nog een belangrijke opgave heeft op het gebied van het terugdringen van de afspoeling van N en P naar het oppervlakte water. De BedrijfsWaterWijzer (BWW) brengt… Lees meer »

Infoblad: Precisiebemesting mais

Is met meer precisie een vergelijkbare of zelfs hogere maisopbrengst mogelijk? Dat is bekeken op demovelden precisiebemesting in mais in samenwerking tussen Boeren voor Drinkwater Overijssel (BVDO) en Vruchtbare Kringloop Overijsel (VKO). Het idee is dat de drijfmest bemesting in het voorjaar verlaagd kan worden. En dat later in het groeiseizoen een aanvullende kunstmestgift toegediend… Lees meer »

Infoblad: Compost

De teelt van voedergewassen en gras op diep ontwaterde zandgronden met een dunne eerdlaag is gevoelig voor droogteschade en voornitraatuitspoeling naar grondwater. Dit komt op zandgrond door een dunne eerdlaag met vaak een betrekkelijk laag organische stof (OS) gehalte waaronder zich veelal zand bevindt dat nauwelijks water vasthoudt. Om OS in de bodem te verhogen… Lees meer »

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Het niet uitvoeren van najaarsweiden is een bekende maatregel om nitraatuitspoeling te doen verminderen. Najaarsweiden is echter vaak de goedkoopste manier om het najaarsgras te benutten. Om te bepalen wat het effect van najaarsweiden nou eigenlijk is op het N-residu is er in het kader van Boeren voor Drinkwater Overijssel een demoproef najaarsbeweiding opgezet op… Lees meer »

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Als demo-proef binnen Boeren voor Drinkwater heeft melkveehouder Gerrit Veneklaas dit jaar op een perceel geëxperimenteerd met een bedrijfseigen stikstof norm (BES). Gedurende het jaar heeft hij een BES en een Generieke bemesting toegepast. Aan het eind van het jaar is op de BES en Generieke stroken een N-residu monster genomen om te onderzoeken of… Lees meer »

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Het verdunnen van drijfmest bij aanwending is een populaire maatregel om de ammoniakemissie te verminderen. Een lagere ammoniakemissie is goed voor de mineralenbenutting op het eigen bedrijf, maar daarnaast ook voor de biodiversiteit in de natuur. Echter, de stikstof die anders met ammoniak de lucht in gaat, blijft nu in de bodem. Het is uiteindelijk… Lees meer »

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

In bepaalde gevallen kan er nog een vanggewas worden ingezaaid na de oogst van late aardappelen. Bij inzaai in oktober is de keuze aan geschikte vanggewassen echter beperkt. In de praktijk worden na late aardappelen bovendien vaak wintergranen ingezaaid. Binnen het Landbouwcentrum Aardappelen (LCA) onderzocht de Bodemkundige Dienst van België hoeveel stikstof verschillende vanggewassen en… Lees meer »

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

In Koeien & Kansen worden jaarlijks metingen gedaan van nitraatgehaltes in het grondwater. Deze metingen zijn in eerste instantie bedoeld om een algemeen beeld te krijgen van de ontwikkeling op de melkveebedrijven met derogatie, omdat 16 metingen per bedrijf onvoldoende zijn om de situatie op het bedrijf zelf goed in beeld te krijgen. Een analyse… Lees meer »

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter

Boeren, Vitens en provincie Overijssel werkten tien jaar samen om de drinkwaterkwaliteit in Overijssel en het economisch resultaat op agrarische bedrijven te verbeteren. Nu het project ten einde loopt, kan de balans worden opgemaakt. Het terugdringen van de nitraatuitspoeling in kwetsbare waterwingebieden op hooggelegen zandgronden in Overijssel. Dat is het hoofddoel van Boeren voor Drinkwater,… Lees meer »