Doel

De grondwaterkwaliteit moet verbeteren om schoon drinkwater veilig te stellen. Het verminderen van de nitraatuitspoeling en resten van gewasbeschermingsmiddelen zijn de grootste uitdagingen voor de landbouw in de kwetsbare waterwingebieden. In dit project laten we zien dat met een efficiëntere bedrijfsvoering al veel bereikt kan worden en een win-win situatie ontstaat.

Doel en werkwijze van dit project

Het project richt zich op de vermindering van uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het grondwater tot de norm èn tegelijk een verbeterd economisch bedrijfsresultaat. Boeren doen vrijwillig mee en worden individueel ondersteund door agrarisch en economisch adviseurs. Maatregelen moeten “zichzelf uitbetalen”. De maatregelen worden vastgelegd in een bedrijfsactieplan per deelnemer.
Download hier een voorbeeld van een bedrijfsactieplan.

Naast individuele begeleiding zijn er ook groepsbijeenkomsten. Ieder jaar wordt een inhoudelijk programma opgesteld, waarmee ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen en verdere verfijning bemesting en voeding. Sinds dit jaar werken we hierbij samen met het project Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO).

Doelen op gebiedsniveau:

  • Verminderen van de milieubelasting van het grondwater
  • Nitraat in bovenste grondwater maximaal 50 mgNO3/l
  • Resten gewasbeschermingsmiddelen in het bovenste grondwater maximaal 0,5 µg/l

Doelen op bedrijfsniveau:

  • N-bodemoverschot in de KringloopWijzer maximaal 100 kg N/ha.
  • Verbeteren van het bedrijfsresultaat door een efficiënter gebruik van mineralen
  • Een ‘grondwater bewuste bedrijfsvoering’ bij deelnemers en bij de periferie rond de bedrijven.