Boeren voor Drinkwater

Het project ‘Boeren voor Drinkwater’ laat zien dat goed boeren leidt tot schoner grondwater en een beter bedrijfsresultaat.
Doel
De grondwaterkwaliteit moet verbeteren om schoon drinkwater veilig te stellen. Het verminderen van de nitraatuitspoeling en resten van gewasbeschermingsmiddelen zijn de grootste uitdagingen voor de landbouw in de kwetsbare waterwingebieden. In dit project laten we zien dat met een efficiëntere bedrijfsvoering al veel bereikt kan worden en een win-win situatie ontstaat.
Achtergronden
In enkele van de meest kwetsbare waterwingebieden van Overijssel werken boeren, loonwerkers en adviseurs samen met het waterbedrijf aan veranderingen in de bedrijfsvoering die leiden schoon drinkwater en een beter bedrijfsresultaat.
Resultaten
In 2017 is een tussenbalans opgemaakt voor het project dat al vanaf 2011 loopt en in ieder geval tot 2020 doorloopt. Per intrekgebied worden de nitraatgehaltes in het bovenste grondwater gemeten en op bedrijfsniveau wordt het N-overschot per hectare via de Kringloopwijzer berekend.
De resultaten laten zien dat we ‘op de goede weg zitten’.

Organisatie

Het project wordt aangestuurd door een projectgroep met de provincie Overijssel, Vitens en LTO Noord.
De uitvoerende partijen zijn Royal Haskoning DHV, Wageningen University & Research (WUR)
Countus en Stimuland.

Laatste nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter

N-mineraal monstername op demo-proeven

Afgelopen jaar hebben er diverse demo-proeven plaatsgevonden in het project Boeren voor Drinkwater. Al deze demo-proeven hebben als doel het verminderen van de nitraatuitspoeling. Om het effect op nitraat uitspoeling te bepalen zijn afgelopen week N-mineraal monsters genomen op alle demo-proeven.

Hoe gaat de monstername in zijn werk
Monstername vindt plaats tot 90 cm onder maaiveld die opgedeeld wordt in drie lagen (0-30; 30-60; 60-90). Dat gebeurt met een steekguts. Wij hebben ervoor gekozen om de monsters te laten steken door Unifarm (onderdeel van Wageningen UR). Unifarm beschikt namelijk over een kleine trekker op brede banden met een hydraulische steekguts zodat we er zeker van zijn dat er tot 90 centimeter gestoken wordt.

Wat is N-mineraal
N-mineraal is de minerale stikstof die aanwezig is in de bodem, voorbeelden van mineraal gebonden stikstof zijn nitraat en ammonium. Het N-mineraal wat aan het eind van het groeiseizoen nog in het bodemprofiel aanwezig is spoelt in principe altijd uit. We meten N-mineraal omdat dit beter te koppelen is aan het bovengrondse management van het voorgaande jaar. Dit in tegenstelling tot het meten van het nitraat in het grondwater. Bij nitraat in het grondwater vindt altijd een beetje vermenging plaats met het al aanwezige grondwater, daarnaast kan nitraat in de bovenste meter van het grondwater variëren binnen het perceel. Het RIVM meet grondwater omdat dit direct het effect op het milieu weergeeft. Het meten van het grondwater past dus bij het onderzoeksdoel van het RIVM, het meten van N-mineraal past beter bij ons onderzoeksdoel.

Hoe nu verder
Unifarm levert de gestoken monsters aan bij Eurofins. Vervolgens zal Eurofins de aangeleverde monsters analyseren op N-mineraal en de resultaten met ons delen. De analyseresultaten worden vervolgens weer beoordeeld in de context van het management (bemesting/ beweiding), en de omgevingsfactoren (weer/ verschil in grondsoort).

Bron:Tekst: Colin Dekker Beeld: Gerard Lugtenberg