Infoblad: Compost

Infoblad: Compost

De teelt van voedergewassen en gras op diep ontwaterde zandgronden met een dunne eerdlaag is gevoelig voor droogteschade en voornitraatuitspoeling naar grondwater. Dit komt op zandgrond door een dunne eerdlaag met vaak een betrekkelijk laag organische stof (OS) gehalte waaronder zich veelal zand bevindt dat nauwelijks water vasthoudt. Om OS in de bodem te verhogen of op peil te brengen wordt in deze omstandigheden compost gebruikt. Dat kan de gevoeligheid van deze percelen voor droogte en voor nitraatuitspoeling verlagen. Maar met compost komt ook organisch gebonden N mee die in de bodemmobiel kan worden en dan als nitraat kan uitspoelen. Op het bedrijf van Joan ter Weele is een demoproef aangelegd op een perceel met continuteelt mais, waar gekeken wordt of compost de bodem op kort een lange termijn minder droogtegevoelig en uitspoelingsgevoelig kan maken. En of extraorganische N een risico is voor de nitraatuitspoeling.

Wilt u verder lezen? Download dan het infoblad als PDF.

Klik hier voor het infoblad_Compost

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter