Agrariërs, Vitens, Provincie en LTO met elkaar in gesprek over problematiek in waterwinningen

Agrariërs, Vitens, Provincie en LTO met elkaar in gesprek over problematiek in waterwinningen

Op vrijdag 15 november vond er een goed bezochte bijeenkomst plaats in het Anker te Wierden. Ruim 50 deelnemers van het project Boeren voor Drinkwater en de opdrachtgevers bespraken de problematiek en de berichtgeving rondom de drinkwaterwinningen in Overijssel.

Zowel deelnemers als opdrachtgevers spraken hun vertrouwen uit in de aanpak van Boeren voor drinkwater. Ook is de bereidwilligheid onder alle partijen groot om samen te werken aan een succesvolle aanpak. Toch zijn er verbeterpunten mogelijk en zorgen die leven. Berichtgeving in de media en de extreme droogte in de gebieden leveren veel vragen op onder de deelnemers.

De zorgen werden onder leiding van de dagvoorzitter naar elkaar toe uitgesproken. Vervolgens is in kleinere groepen besproken wat mogelijke structurele oplossingen zouden kunnen zijn onder het motto: De waterkoek moet groter en beter worden verdeeld!

Het bouwplan, toedienen van compost en het opnieuw bekijken van het oppervlaktewaterplan zijn enkele zaken die de revue passeerden. Met de inbreng van de gebiedsspecifieke kennis gespiegeld aan de opgave die Vitens, Provincie en LTO hebben uit te voeren zijn er  voldoende aanknopingspunten op tafel gekomen voor vervolgacties in de toekomst.

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter