Boeren zorgen voor schoon drinkwater

Boeren zorgen voor schoon drinkwater

Om het drinkwater in de provincie Overijssel veilig te stellen, werken meer dan honderd agrariërs aan schoner grondwater in de meest kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden van onze provincie. Dat doen ze via het project Boeren voor Drinkwater. Met succes, de nitraatuitspoeling daalt sinds de start van het project.

“Schoon drinkwater is van belang voor ons allemaal”, stelt melkveehouder Harold Dubbink uit Lemele. Hij is deelnemer van het eerste uur aan het project Boeren voor Drinkwater en spant zich dagelijks in voor goed bodembeheer en schoon grondwater. Hij boert aan de rand van het kwetsbare waterwingebied Archemerberg. Sinds zijn deelname gebruikt Dubbink minder gewasbeschermingsmiddelen en zet hij die gerichter in. Ook zaait de veehouder een goede groenbemester om uitspoeling te voorkomen en bemest hij efficiënter. “Goed boeren betekent schoner grondwater, een vitalere bodem in droge- en natte periodes en hogere opbrengst.”

Bemoedigende resultaten
Boeren voor Drinkwater richt zich op het verminderen van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het grondwater tot de norm én een verbeterd economisch bedrijfsresultaat voor de boer. Efficiënter werken leidt namelijk tot kostenbesparing. Al meer dan honderd boeren doen vrijwillig mee, waarvan 30 agrariërs vanaf het begin in 2011. Door bedrijfsadviezen van deskundigen op maat en studiebijeenkomsten doen de deelnemers nieuwe kennis op en wisselen ze ervaringen uit over efficiëntere bedrijfsvoering.

Regelmatig worden de nitraatgehaltes in het bovenste grondwater gemeten. Daaruit blijkt dat de nitraatuitspoeling sinds de start van het project daalt. Ook wordt minder bemest, waardoor het stikstofbodemoverschot daalt. Nog niet alle agrariërs in de kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel doen mee.

LTO Noord-bestuurder Henk Jolink: “Hoe meer boeren meedoen aan Boeren voor Drinkwater hoe beter. De boeren die al meedoen hebben door zelf het heft in handen te nemen laten zien bij te dragen aan het verminderen van nitraatuitspoeling. Hiermee voorkomen we namelijk strengere wet- en regelgeving voor de landbouw, maar nemen we zelf het heft in handen.” Jolink is enthousiast over het project omdat het tweeledig werkt: “Niet alleen goed voor bodem en grondwater, maar ook voor het bedrijfsrendement van de boer.”

Ruimte voor nieuwe deelnemers
Er is nog ruimte binnen het project Boeren voor Drinkwater voor nieuwe deelnemers. Hoe meer agrariërs uit de kwetsbare Grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel meedoen, hoe beter we zicht krijgen op de resultaten die de agrarische sector al behaalt. Meer informatie is te vinden op Boeren voor Drinkwater.

Het project Boeren voor Drinkwater wordt aangestuurd door een projectgroep van de provincie Overijssel, Vitens en LTO Noord. De uitvoerende partijen zijn Royal Haskoning DHV, Wageningen University & Research (WUR), CLM, HLB Onderzoek en Advies, DLV Advies,  Countus en Stimuland.

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter