Project ‘Boeren voor Drinkwater’ brengt norm Kaderrichtlijn Water dichterbij

Project ‘Boeren voor Drinkwater’ brengt norm Kaderrichtlijn Water dichterbij

De kwaliteit van het grondwater in de zandgebieden waar melkveehouders meedoen aan het project ‘Boeren voor Drinkwater’ is aanzienlijk verbeterd. Door verlaging van het nitraatoverschot op de bedrijven neemt de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater gestaag af.

De verwachting is dat de projectboeren binnen enkele jaren structureel voldoen aan de normen van de Kaderrichtlijn Water. Dat zeggen de uitvoerders van het project. Dat zijn de provincie Overijssel, Waterbedrijf Vitens, Wageningen UR, Royal HaskoningDHV, adviesbureau Countus en Stichting Stimuland.

De bekendmaking van de resultaten is een ander signaal dan dat de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin in juni afgaf, waarin het kabinet volgens de media werd gewaarschuwd dat tientallen grondwaterwinpunten in Oost- en Zuid-Nederland vervuild zijn met meststoffen.

(Dit is een gedeelte van een artikel dat eerder verscheen in het magazine H2O. Lees het hele artikel op de site van H2O.).

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter