Hoog bezoek van de EU bij ‘Boeren voor Drinkwater’

Hoog bezoek van de EU bij ‘Boeren voor Drinkwater’

Wat is er mooier dan in direct contact komen met de beleidsmakers van de EU over een onderwerp waar je direct in de praktijk mee te maken hebt? Die kans kregen de boeren en de begeleiders van het project ‘Boeren voor Drinkwater’ afgelopen woensdag. De stemming zat er goed in op deze zonnige middag bij de familie Waalderink in Wierden. Uit eerste hand konden de heren Shortle uit Ierland en DeBeuckelaere uit België kennis nemen van de resultaten van het project en in discussie gaan met de deelnemers. Het werd een enerverende middag.

De bezoekers uit het Brusselse zijn als beleidsadviseurs mede verantwoordelijk voor de Kaderrichtlijn Water en voor de nitraatrichtlijn. En dus viel er genoeg te bespreken. De deelnemers aan het project zijn koplopers en laten dat zien door de cijfers. Het stikstofoverschot in de bodem uit de Kringloopwijzer kwam voor 2017 uit op 70 kg N / ha. , duidelijk onder de streefwaarde van 100 kg N /ha. en ruimschoots onder het landelijk gemiddelde. De uitspoeling van nitraat wordt daardoor ook lager, een trend die blijkt uit de gemeten gehaltes in het grondwater. Discussiepunten waren dan bijvoorbeeld: hoe krijgen we alle boeren in de drinkwatergebieden mee, hoe zorg je dat de voorlopers beloond worden, en wat kun je in de regelgeving doen om meer maatwerk te krijgen. Een individuele benadering van de derogatie was een wens die vaak naar voren kwam. Wat dat laatste betreft verwezen de EU-mensen terug naar de nationale regering: wat hun betreft wordt iedere lidstaat beoordeeld op de resultaten als geheel en is het aan de lidstaten zelf hoe dat behaald wordt.

Een andere discussie spitste zich toe op de erkenning van mineralenconcentraten uit de mest als kunstmestvervangers. Daarmee kunnen de mineralen uit de mest beter benut worden, waardoor uiteindelijk het kunstmestgebruik terug kan. De heren uit Brussel gaven aan, dat daar zeker naar gekeken wordt, maar nadat het wetenschappelijk bewijs sluitend is, het zeker nog wel een jaar zal duren voordat dit ook in de regelgeving gegoten is. 2021 werd als mogelijk invoeringsjaar genoemd.

Alle betrokkenen, waaronder ook vertegenwoordigers van het ministerie, de Provincie, Waterschap, Vitens en LTO, spraken hun waardering uit voor de inspanningen van de deelnemers aan het project.
Het afgelopen jaar is het aantal deelnemers aan het project verder uitgebreid, en de nieuwe deelnemers kregen uit handen van gedeputeerde Bert Boerman van de Provincie Overijssel een een plaquette uitgereikt om aan de muur te hangen.

“Be good and tell it” ten voeten uit!

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter