Meer Boeren voor Drinkwater in Overijssel

Meer Boeren voor Drinkwater in Overijssel

Het aantal deelnemers aan het Overijsselse project Boeren voor Drinkwater is verdubbeld tot dertig. In het project werken veehouders in drinkwaterbeschermingsgebieden samen met specialisten aan vermindering van de uitspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen.

Subsidieverstrekkers Vitens en provincie Overijssel hebben besloten het project voor in ieder geval de komende drie jaar voort te zetten. ‘Hoewel de deelnemende boeren nog niet alle doelstellingen halen, is het project voor hen heel waardevol’, stelt coördinator Wilco Pasman van Stimuland vast.

Nitraatnorm

De deelnemers duiken nog niet onder de nitraatnorm van 50 milligram, maar met name de akkerbouwers boeken mooie resultaten. Hun nitraatverlies is sinds de start in 2011 gehalveerd tot circa 70 milligram. In de veehouderij ligt het gemiddelde nog rond de tachtig. ‘Die dalende tendens lijkt aan te houden’, zegt Pasman.

Het N-overschot op de bodembalans ligt bij de huidige deelnemers rond de 94 kilo per hectare, de nieuwe deelnemers zitten op 103. ‘Al is het ene jaar het andere niet, toch doen ze het gewoon hartstikke goed.’

Begeleiding

Deelnemers krijgen individuele begeleiding om de uitspoeling te verminderen zonder dat dit ten koste gaat van hun technische bedrijfsresultaten. Daarvoor worden specialisten van Wageningen UR, Countus en Royal Haskoning ingeschakeld. In Drenthe loopt een gelijksoortig project.

(Dit artikel verscheen eerder in Nieuwe Oogst.)

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter