N-mineraal monstername op demo-proeven

N-mineraal monstername op demo-proeven

Afgelopen jaar hebben er diverse demo-proeven plaatsgevonden in het project Boeren voor Drinkwater. Al deze demo-proeven hebben als doel het verminderen van de nitraatuitspoeling. Om het effect op nitraat uitspoeling te bepalen zijn afgelopen week N-mineraal monsters genomen op alle demo-proeven.

Hoe gaat de monstername in zijn werk
Monstername vindt plaats tot 90 cm onder maaiveld die opgedeeld wordt in drie lagen (0-30; 30-60; 60-90). Dat gebeurt met een steekguts. Wij hebben ervoor gekozen om de monsters te laten steken door Unifarm (onderdeel van Wageningen UR). Unifarm beschikt namelijk over een kleine trekker op brede banden met een hydraulische steekguts zodat we er zeker van zijn dat er tot 90 centimeter gestoken wordt.

Wat is N-mineraal
N-mineraal is de minerale stikstof die aanwezig is in de bodem, voorbeelden van mineraal gebonden stikstof zijn nitraat en ammonium. Het N-mineraal wat aan het eind van het groeiseizoen nog in het bodemprofiel aanwezig is spoelt in principe altijd uit. We meten N-mineraal omdat dit beter te koppelen is aan het bovengrondse management van het voorgaande jaar. Dit in tegenstelling tot het meten van het nitraat in het grondwater. Bij nitraat in het grondwater vindt altijd een beetje vermenging plaats met het al aanwezige grondwater, daarnaast kan nitraat in de bovenste meter van het grondwater variëren binnen het perceel. Het RIVM meet grondwater omdat dit direct het effect op het milieu weergeeft. Het meten van het grondwater past dus bij het onderzoeksdoel van het RIVM, het meten van N-mineraal past beter bij ons onderzoeksdoel.

Hoe nu verder
Unifarm levert de gestoken monsters aan bij Eurofins. Vervolgens zal Eurofins de aangeleverde monsters analyseren op N-mineraal en de resultaten met ons delen. De analyseresultaten worden vervolgens weer beoordeeld in de context van het management (bemesting/ beweiding), en de omgevingsfactoren (weer/ verschil in grondsoort).

Bron:Tekst: Colin Dekker Beeld: Gerard Lugtenberg

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter