Project ‘Boeren voor Drinkwater’ gaat samenwerken met Vruchtbare Kringloop Overijssel

Project ‘Boeren voor Drinkwater’ gaat samenwerken met Vruchtbare Kringloop Overijssel

Het project ‘Boeren voor Drinkwater’ gaat verder en gaat de komende jaren samenwerken met het project Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO). Beide projecten richten zich een verbetering van de mineralenbenutting via de Kringloopwijzer. Door samen te werken maken we gebruik van elkaars brede expertise over bodem, gewas, mest en vee. Het aantal deelnemers aan Boeren met Drinkwater is inmiddels gestegen tot boven de dertig.

De samenwerking heeft vooral betrekking op de inhoudelijke groepsbijeenkomsten rond de Kringloopwijzer. De individuele begeleiding wordt voortgezet op de zelfde wijze als de afgelopen jaren. Het verschil met VKO zit vooral in de wat bredere doelstelling van Boeren voor Drinkwater wat betreft vermindering van nitraatuitspoeling en resten van gewasbeschermingsmiddelen in en rond de drinkwaterwingebieden.

Op de goed bezochte startbijeenkomst van Boeren met Drinkwater werd dit verder toegelicht en ook ingegaan op de resultaten van de afgelopen jaren. Die resultaten zijn goed en wijzen duidelijk op een afnemende belasting van het drinkwater. De deelnemers gaven nogmaals aan een goede communicatie hierover van groot belang te vinden. Mede daarom wordt binnenkort een eigen website gelanceerd.

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter