Landelijke Versnellingstafel Landbouw geïnteresseerd in aanpak Boeren voor Drinkwater

Landelijke Versnellingstafel Landbouw geïnteresseerd in aanpak Boeren voor Drinkwater

Binnen het project Boeren voor Drinkwater werken ruim 100 deelnemers aan het tot een minimum beperken van de verliezen aan nitraat en gewasbeschermingsmiddelen in zeven kwetsbare drinkwaterwingebieden in Overijssel. De aanpak van Boeren voor Drinkwater trekt landelijk de aandacht: vrijdag 12 april kwam een delegatie van de Versnellingstafel Landbouw op bezoek, onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Zij bezocht de drinkwaterwinningslocatie in Wierden en het bedrijf van Henk Vinkers, melkveehouder en deelnemer aan het project Boeren voor Drinkwater.

In de Versnellingstafel Landbouw wordt met vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LTO-Nederland, de Unie van Waterschappen, de provincies en Nefyto (koepelorganisatie van producten van gewasbeschermingsmiddelen) overlegd hoe de milieubelasting vanuit de landbouw verminderd kan worden. Voorbeeldprojecten zoals Boeren voor Drinkwater, waarin boeren met ondersteuning van onderzoekers en specialisten praktische maatregelen uitvoeren, hebben hun speciale aandacht. Met veel interesse namen de vertegenwoordigers van de Versnellingstafel kennis van de aanpak en resultaten van het project Boeren voor Drinkwater en de praktijkervaring van een van de deelnemende boeren.

Hoog kennisniveau
Sander van Lienden, projectleider vanuit provincie Overijssel sprak enthousiast over de robuuste aanpak van Boeren voor Drinkwater. De aanpak gaat uit van een win-win-situatie: “Het werkt alleen als er zowel voor de boeren als voor het drinkwater voordeel te behalen is”. Boeren voor drinkwater-deelnemer Henk Vinkers riep de beleidsmakers op beleid te maken waar boeren iets mee kunnen. “Kijk niet naar boeren als het probleem. Wij hebben vaak namelijk ook de oplossing in handen. Beloon boeren naar resultaat, maar reken ons niet af op omstandigheden waar we geen invloed op hebben.” De extreem droge zomer van 2018 is wat dat betreft een goed voorbeeld: “Als je in het voorjaar al bemest hebt, maar er groeit geen gewas, dan kun je verwachten dat de mineralenverliezen hoger worden. Daar kun je als boer op dat moment niets meer aan doen”. Hendry van Ittersum, namens Stimuland betrokken bij Boeren voor Drinkwater, maakte duidelijk dat door de individuele begeleiding voor de deelnemende boeren in combinatie met groepsbijeenkomsten met specialisten erbij, het kennisniveau van de deelnemers behoorlijk hoog is. “De uitdaging ligt er nu vooral in nog meer boeren in de betreffende gebieden erbij te betrekken”, aldus Hendry.

Realistisch
Tijdens de rondgang op het bedrijf liet Henk Vinkers verschillende werktuigen zien die hij gebruikt. Een speciale wiedeg voor grasland kan een deel van de onkruiden mechanisch verwijderen. “Je kunt natuurlijk zeggen: ik heb hier een perceel grasland, ik laat het ver-rommelen en ik noem het kruidenrijk grasland. Maar of je daar nu uiteindelijk de beste slagen mee maakt, vraag ik me af. Uiteindelijk gaat het er op een melkveebedrijf wel om van plantaardig eiwit hoogwaardig melkeiwit te produceren. En dat bereik je niet met laagwaardig voer. Bovendien is de ervaring hier op de droge zandgrond, dat vaak één bepaald onkruid de overhand krijgt. Dan is er ook geen sprake meer van biodiversiteit. Het gaat juist om een goede balans van soorten”, aldus Henk.

Over de Delta-aanpak en de Versnellingstafel
De intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater is in november 2016 ondertekend. De rijksoverheid, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies, gemeenten, kennisinstituten, natuur-, zorg- en landbouworganisaties en de industrie werken binnen deze Delta-aanpak samen aan de kwaliteit van het water. De Versnellingstafel maakt onderdeel uit van de governance structuur van de Delta-aanpak Waterkwaliteit. Het doel van de Versnellingstafel is om een extra verdieping en impuls te geven aan de prioriteiten van de Delta-aanpak. De tafel heeft binnen de opdracht bestuurlijk mandaat om te komen tot besluitvorming. De partijen (zowel overheden als ketenpartners) organiseren het mandaat en commitment bij de eigen organisaties c.q. achterbannen.

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter