Het project ‘Boeren voor Drinkwater’ van de provincie Overijssel krijgt een vervolg.

Het project ‘Boeren voor Drinkwater’ van de provincie Overijssel krijgt een vervolg.

Uit de resultaten die de deelnemers aan het project hebben behaald, blijkt dat de nitraatconcentratie in het grondwater afneemt. Daarnaast blijken de genomen maatregelen ook goed voor de financiële opbrengsten van de boeren.

Het project Boeren voor Drinkwater richt zich op het verminderen van de milieubelasting en het verbeteren van het bedrijfsresultaat van de deelnemende agrariërs. Tijdens een evaluatiebijeenkomst die onlangs gehouden werd, zijn de resultaten van 15 deelnemers besproken en gedeeld met bestuurders van de provincie Overijssel, Vitens en LTO Noord. De deelnemers nemen vrijwillig deel aan het project, maar hebben echt de intentie om te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het grondwater. Ze zijn dan ook trots dat de resultaten positief zijn en ook blij met het bijkomende positieve effect op het bedrijfsresultaat. Dit bedraagt ongeveer € 150 per hectare.

Via het project worden de deelnemers ondersteund door bedrijfsadviseurs. De kringloopwijzer is daarbij een belangrijk instrument. Het streven van de groep is om onder de 100 kg stikstof bodemoverschot te blijven. Dit lukte in 2014, dat was een zeer groeizaam jaar. In 2015 lag het overschot net iets hoger, maar bleef de groep beter presteren dan het landelijk gemiddelde. De potentie bij de deelnemers voor een verdere verbetering ligt er nog steeds. Het is een groep koplopers die laat zien dat praktische maatregelen goed zijn voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee. Het project krijgt daarom ook na 2016 een vervolg.

Het project wordt voortgezet met de bestaande deelnemers, maar ook andere grondeigenaren binnen de kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel kunnen aansluiten bij het vervolg van het project.

(Dit artikel verscheen eerder op de website van Vitens)

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter